DOCUMENT

Ontslagbrief om dringende redenen

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Laatste update: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Het ontslag om dringende redenen laat de partijen toe om de arbeidsovereenkomst vroegtijdig op te zeggen om dringende redenen.

Gezien deze verbrekingswijze belangrijke gevolgen heeft (geen opzegtermijn - of vergoeding, geen recht op werkloosheidsuitkering, enz.), is deze ontslagvorm onderworpen aan een vorm - en een grondvoorwaarde.

Naar de grond van de zaak bepaalt artikel 35, alinea 2 van de arbeidsovereenkomstenwet het volgende:  “Onder dringende reden wordt verstaan de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.” Er moeten met andere woorden drie elementen voorhanden zijn om te kunnen spreken van een ontslag om dringende redenen: 

  • Een tekortkoming door de werknemer;
  • Deze tekortkoming moet voldoende ernstig zijn (wordt door de rechter beoordeeld);
  • Deze tekortkoming moet elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maken

Het ontslag om dringende redenen kan op ieder ogenblik worden betekend, ook tijdens een schorsingsperiode van de overeenkomst, maar de wet legt echter wel een zeer korte termijn op voor deze betekening. Het betreft een dubbele termijn van telkens maximum drie dagen:

(i) de werkgever beschikt over drie werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop hij zekerheid heeft gekregen over de feiten (de rechtspraak nuanceert deze zekerheid door bv. onderzoek toe te laten) om het ontslag mee te delen aan de werknemer. Dit is niet aan vormvoorwaarden onderworpen, maar men raad wel aan de mededeling per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging te versturen of een exemplaar ter ondertekening voor te leggen bij ontvangst.

(ii) de werkgever beschikt vervolgens nog eens over drie dagen om de motieven die het ontslag om dringende redenen rechtvaardigen, mee te delen. Dit kan op drie manieren:

  • Per aangetekende brief;
  • Per deurwaardersexploot;
  • Per afgifte van een brief, ondertekend voor ontvangst.

Wij raden een aangetekende brief aan. Let er wel op dat deze wordt verstuurd en ondertekend door de bevoegde persoon.

De beschrijving van de motieven moet voldoende gedetailleerd en duidelijk zijn, gezien enkel deze motieven in rechte zullen kunnen worden aangewend. Het is bovendien de werkgever die de bewijslast draagt m.b.t. het vervuld zijn van de grond- en vormvoorwaarden.

Het is mogelijk bovenstaande twee stappen te combineren indien men zich nog binnen de eerste termijn van drie dagen bevindt. Ons model biedt u beide mogelijkheden.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.