1

Het nieuwe vennootschapsrecht: een impact op elke (nieuwe en bestaande) vennootschap

Vraag en antwoord voor de bezorgde KMO-bestuurder.

Er komt een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan. De bittere GDPR-pil is nog maar net ingeslikt of er staat al een nieuwe wet(swijziging) klaar die (bijna) elke Belgische vennootschap zal verplichten de nodige stappen te ondernemen. Uiterlijk tegen 1 januari 2024 moet iedereen in regel zijn.

Waarover gaat het?

Vereenvoudiging en flexibiliteit! Het huidige rechtspersonenrecht wordt geconsolideerd en gemoderniseerd. Zo worden onder meer het aantal vennootschapsvormen beperkt en het aantal dwingende rechtsregels en strafbepalingen teruggebracht. Om optimaal van de nieuwe mogelijkheden te kunnen genieten en om aan de andere bepalingen van het nieuwe wetboek te voldoen, is een statutenwijziging noodzakelijk en moeten bestaande templates voor notulen, verslagen en andere worden aangepast.

Wie belangt het aan?

Zowel vennootschappen, verenigingen als stichtingen zijn in de hervorming betrokken. De bestaande regelgeving wordt geconsolideerd in het nieuwe “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”. Het belangt met andere woorden elke nieuwe en bestaande vennootschap, vereniging en stichting aan.

Wat verandert er concreet?

Zoals vermeld wordt, onder meer, het aantal vennootschapsvormen teruggebracht. De BVBA, die de “besloten vennootschap (BV)” wordt, wordt de “natuurlijke” vorm voor de meeste vennootschappen. De NV verandert niet van naam en is de vorm bij uitstek voor de grote vennootschappen met een ruim aandeelhouderschap. De coöperatieve vennootschap (CV) krijgt volgens het wetsontwerp haar oorspronkelijke eigenheid terug, namelijk een onderneming voeren op basis van het coöperatief gedachtengoed. Voorts blijft ook een commanditaire vennootschap, de maatschap en de Europese vennootschapsvormen (SE en SCE) behouden.

Gezien de BV de meest logische vorm wordt voor KMO’s, wordt verder enkel stilgestaan bij de wijzigingen die op deze vennootschapsvorm betrekking hebben.

Een kort, non-exhaustief, overzicht:

  • De kapitaalsvereiste wordt afgeschaft. Schuldeisers worden voortaan door andere mechanismes beschermd dan het minimumkapitaal. De €18.550 minimumkapitaalplicht gaat dus op de schop en wordt vervangen door de vereiste van een toereikend aanvangsvermogen. De oprichters zijn voortaan verplicht erop toe te zien dat de vennootschap bij de oprichting over een vermogen kan beschikken dat toereikend is om de voorgenomen bedrijvigheid te voeren. Het financieel plan gaat hierin een grote spelen.

Bovendien zal slechts tot winstuitkeringen kunnen worden overgaan met inachtneming van de nieuwe nettoactief- en liquiditeitstests en zal in voorkomend geval de nieuwe alarmbelprocedure moeten worden gevolgd.

De inbrengen van de aandeelhouders worden, eens volgestort, niet langer aan een bijzonder regime onderworpen maar maken, onder meer samen met de reserves en de overgedragen winsten, zonder meer deel uit van het eigen vermogen van de BV.

  • De oprichters, de algemene vergadering of het bestuursorgaan van een BV, naargelang het geval, zijn nu bovendien vrij te bepalen welke rechten ze aan een bepaalde inbreng koppelen. Meervoudig stemrecht wordt dus mogelijk. Sommige aandeelhouders kunnen dus aanzienlijk meer beslissingsmacht worden toegekend.

Ook aandelen zonder stemrecht, al dan niet met preferent dividend, of aandelen die slechts onder bepaalde voorwaarden kunnen stemmen zijn nu een mogelijkheid.

  • Veel van de vandaag geldende regels worden optioneel. Dit bijvoorbeeld met betrekking tot de regels over het bestuur van de vennootschap en de overdracht van aandelen. Zo kan in de BV de overdraagbaarheid van aandelen volledig vrij worden geregeld. De standaardregel blijft de beperte overdraagbaarheid (dus mits toestemming van de helft van de vennoten die drie vierden van de aandelen in handen hebben), maar in de statuten kan hiervan worden afgeweken.

Net zoals het geval is voor de regels m.b.t. de overdraagbaarheid van aandelen, is telkens waar de wet statutaire of contractuele vrijheid laat aan de vennootschap en haar oprichters, in een duidelijke default-regel voorzien die zal gelden wanneer ze zelf geen regeling hebben uitgewerkt.

  • Tenslotte wordt de bestuurdersaansprakelijkheid beperkt. De aansprakelijkheid wordt gekoppeld aan de omvang van de vennootschap en beperkt tot specifieke bedragen. Contractuele of statutaire aansprakelijkheidsbeperkingen die verder gaan hetgeen in de wet bepaalt, zijn dan uiteraard verboden.

Hoelang hebben we nog?

Vennootschappen die na 1 januari 2019 worden opgericht, moeten meteen aan de nieuwe regels voldoen. Vennootschappen die voor 1 januari 2019 werden opgericht, moeten vanaf 1 januari 2020 bij de eerstvolgende statutenwijziging hun statuten aanpassen aan de nieuwe bepalingen, en dit uiterlijk tegen 1 januari 2024.

Sommige bepalingen zijn echter van dwingende aard en zijn onmiddellijk van toepassing vanaf 1 januari 2020. Het betreft bijvoorbeeld volgende regels: de uitsluiting van arbeidsovereenkomsten voor bestuurders, de verruiming van het begrip dagelijks bestuur, de regeling van de belangenconflicten in het bestuursorgaan, de regels over winstuitkering in de BV en de toepassing daarvan op andere vormen van uitkering, het algemeen regime van de bestuurdersaansprakelijkheid en de nietigheid van besluiten van organen, de vereffening, de wijze van stemming ter algemene vergadering en in het bijzonder de neutralisering van de onthoudingen.
Bovendien kan de vennootschap de nieuwe benaming van haar rechtsvorm, en de afkorting daarvan, gebruiken voordat haar statuten aangepast zijn.

Conclusie

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal van elke Belgische vennootschap de nodige aandacht vereisen. Het staat vast dat statuten in lijn zullen moeten worden gebracht met de nieuwe regelgeving en dat bestaande templates voor notulen, verslagen en andere moeten worden aangepast.
De beoogde modernisering en flexibilisering van het vennootschapsrecht biedt bovendien veel keuzevrijheid aan oprichters en aandeelhouders. Deze kunnen hun onderlinge relaties en het bestuur van de vennootschap op maat van de vennootschap regelen, zonder hierin door een hele reeks dwingende bepalingen beperkt te worden.
Lawbox houdt u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en zorgt ervoor dat uw juridische documenten steeds up-to-date zijn.
Le nouveau droit des sociétés : un impact sur chaque société (existante et nouvelle)

Questions et réponses pour le dirigeant de PME inquiet.

Un nouveau Code des sociétés est en préparation. La pilule amère du RGPD est à peine avalée qu’une nouvelle (modification) de loi est adoptée, obligeant (presque) toute société belge à prendre les mesures nécessaires.

Toute entreprise doit en effet adapter ses dispositions pour le 1er janvier 2024 au plus tard.

De quoi s’agit-il ?

Simplification et flexibilité ! Les règles applicables aux personnes morales sont consolidées et modernisées. Ainsi, le nombre de forme de sociétés sera limité et le nombre de règles impératives ainsi que les dispositions pénales seront réduites.

Cela signifie donc plus de liberté pour les actionnaires et dirigeants et donc une importance accrue des dispositions contractuelles.

Pour profiter de manière optimale des nouvelles possibilités et pour répondre aux autres dispositions du nouveau Code, une adaptation des statuts, ainsi que des documents modèles pour les procès-verbaux, rapports et autres sera nécessaire.

Qui est concerné ?

Toutes les formes de sociétés sont concernées par la réforme, mais également les associations et fondations.

La législation actuelle est consolidée dans le nouveau « Code des sociétés et associations ». En d’autres mots, cela concerne toute société, association et fondation, nouvelle ou existante.

Qu’est-ce qui change concrètement ?

Comme annoncé, le nombre de formes de sociétés est réduit. La SPRL, qui devient la « Société à Responsabilité Limitée » (SRL), devient la forme la plus naturelle pour la plupart des sociétés. La S.A. ne change pas de nom et reste la forme par excellence pour les grandes sociétés avec un large actionnariat. Selon le projet de loi, la société coopérative récupère sa spécificité originale, à savoir entreprendre une activité sur base d’un actif partagé entre les coopérateurs. En outre, une société en commandite ainsi que la Société Européenne et la Société en coopérative européenne (SE et SCE) subsistent.

Dès lors que la SRL devient la forme la plus naturelle pour les PMEs, il est utile de mettre en lumière certains aspects intéressants :

  • L’exigence en matière de capital social est abolie. Les créanciers seront dorénavant protégés par d’autres mécanismes que le capital minimum. L’obligation du capital minimum fixé à 18.550 euros est donc supprimée et remplacée par l’exigence d’un patrimoine initial suffisant. Les fondateurs sont dorénavant obligés de veiller à ce que la société dispose d’un patrimoine suffisant lors de sa fondation afin de lui permettre de mener ses activités entrepreunariales. Le plan financier jouera ici un rôle important.

En outre, on ne pourra procéder à la distribution des bénéfices qu’en prenant les nouveaux tests de liquidité et d’actif net en considération et il faudra suivre la nouvelle procédure de sonnette d’alarme le cas échéant.

L’apport des actionnaires, une fois libéré, ne sera plus soumis à un régime particulier mais fera tout simplement partie des avoirs propres de la SRL, tout comme les réserves et les bénéfices réaffectés.

  • Les fondateurs, l’assemblée générale ou l’organe d’administration de la SRL, selon le cas, peuvent maintenant déterminer librement les droits qui seront attachés à un apport. Des droits de vote multiples seront donc possibles. Certains actionnaires peuvent donc se voir attribuer un pouvoir de décision sensiblement plus important.

Il sera également possible d’avoir des actions sans droit de vote, avec ou sans dividende préférentiel, ou des actions qui pourront avoir un droit de vote selon certaines conditions.

  • De nombreuses règles valables aujourd’hui deviennent optionnelles, par exemple, les règles concernant l’administration des sociétés et concernant la cession d’actions. Ainsi, la cession des actions dans une SRL peut être réglé en toute liberté. La règle standard reste une possibilité de cessibilité limitée (donc, à condition d’obtenir l’agrément d’au moins la moitié des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions), mais on peut s’affranchir de cette règle.

Tout comme les règles en rapport avec la possibilité de céder des actions, les fondateurs et la société ont la liberté de décision, mais il est prévu une règle par défaut claire qui s’appliquera lorsqu’aucune décision n’aura été élaboré sur ce point.

  • Enfin, la responsabilité des actionnaires est limitée. Celle-ci est couplée à la taille de la société et est limitée à des montants déterminés. Des dispositions contractuelles ou statutaires limitant la responsabilité au-delà de ce qui est prévu par la loi est donc interdit.

Combien de temps nous reste-t-il ?

Les sociétés fondées après le 1er janvier 2019 doivent tout de suite être en conformité avec les nouvelles règles. Les sociétés fondées avant le 1er janvier 2019 devront ajuster leurs statuts à l’occasion des premières modifications de celles-ci à partir du 1er janvier 2020, et cela au plus tard pour le 1er janvier 2024.

Certaines dispositions sont néanmoins de nature impératives et directement applicables à partir du 1er janvier 2020. Cela concerne par exemple les règles suivantes : l’exclusion de contrats de travail pour les dirigeants, l’élargissement du concept de gestion journalière, le règlement des conflits d’intérêts au sein du conseil d’administration, les règles sur la distribution des bénéfices dans la SRL et leur application sur d’autres formes d’allocation, le régime général de responsabilité des dirigeants et la nullité des décisions des organes, la liquidation, les modalités de vote pour l’assemblée générale et, en particulier, la neutralisation des abstentions.

En outre, la société peut utiliser la nouvelle dénomination de sa forme juridique et son diminutif avant que ses statuts ne soient adaptés.

Conclusion

En guise de conclusion, l’adoption du nouveau Code des sociétés et associations va requérir une attention particulière de la part de chaque société belge.

Comme il a été dit, les statuts ainsi que les modèles existants pour les actes, les comptes-rendus et autres documents vont devoir être adaptés afin d’être mis en conformités avec la nouvelle règlementation.

En outre, l’objectif de modernisation et de flexibilisation du droit des sociétés aura pour mérite d’octroyer une importante liberté de choix tant aux fondateurs qu’aux associés.

En effet, ceux-ci pourront librement aménager tant leurs relations mutuelles que la gestion de la société en fonction de cette dernière sans être limité par une série de dispositions contraignantes en la matière comme c’était le cas auparavant.

Lawbox vous tient au courant des évolutions importantes et fait le nécessaire pour que vos documents juridiques soient toujours à jour.